Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne warunki sprzedaży w ANG Wentylacja Sp. z o.o.

 1. WSTĘPNE INFORMACJE

 1. Ogólne warunki sprzedaży (dalej zwane: „OWS”) regulują zasady sprzedaży towarów przez ANG Wentylacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Modlnicy pod adresem: ul. Częstochowska 26; 32-085 Modlnica, NIP: 677-21-97-856, KRS: 0000127687, Kapitał zakładowy: 79 500 zwaną dalej Sprzedającym lub ANG Wentylacja.

 2. Kupującym w rozumieniu OWS są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności lub w formie spółki cywilnej, spółka prawa handlowego lub inny podmiot albo jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, nabywająca towary w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

 1. ZAMÓWIENIA

  1. Kupujący zamawia u Sprzedającego towar zgodnie z zasadami określonymi w OWS przestrzegając nazewnictwa i symboliki asortymentu obowiązującego u Sprzedającego dostępnego na stronie internetowej www.ang.com.pl oraz w siedzibie Sprzedającego. Ewentualne błędy spowodowane niewłaściwym lub nieprecyzyjnym oznaczeniem obciążają Kupującego.

  2. Kupujący składa zamówienie w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub osobiście w siedzibie firmy w Modlnicy przy ul. Częstochowskiej 26 lub innym oddziale ANG Wentylacja. Zamówienia można również dokonać korzystając ze sklepu znajdującego się na platformie internetowej na stronie www.ang.com.pl.

  3. Kupujący chcąc uzyskać odpowiednie rabaty od cen katalogowych zawartych w cenniku zobowiązany jest podać w zamówieniu numer aktualnej oferty handlowej lub nazwę obecnie trwającej promocji.

  4. W odpowiedzi na zamówienie Sprzedający sporządza ofertę zawierającą istotne warunki umowy. Oferta może zawierać termin, do którego Sprzedający będzie nią związany. Z chwilą akceptacji oferty przez Kupującego dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

  5. Za zgodą obu stron transakcji, a także w przypadku pozostawania przez te strony w stałych stosunkach gospodarczych możliwe jest złożenie zamówienia telefonicznie. W takiej sytuacji Sprzedający przekaże Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży wraz z informacją o stosowaniu OWS. W przypadku braku zastrzeżeń ze strony Kupującego, umowa obowiązuje razem z OWS.

  6. Przy zakupie towaru Kupujący zobowiązany jest do podania pełnych danych potrzebnych do wystawienia Faktury VAT.

  7. Ceny znajdujące się w oficjalnym cenniku ANG Wentylacja są cenami netto nie uwzględniającymi podatku VAT.

 1. WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Kupujący dokonując zakupu może wybrać następujące formy płatności za towar:

  • Gotówką:

   • Płatność w kasie firmy w chwili osobistego odbioru towaru w siedzibie firmy lub innym oddziale ANG Wentylacja.

   • Za pobraniem, czyli płatność w chwili odbioru towaru przez Kupującego na wskazanym miejscu dostarczenia; dostawa towaru nastąpi pod wskazany uprzednio przez Kupującego adres przez firmę transportową. W przypadku nie odebrania towaru wysłanego do Kupującego za pobraniem, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów nieskutecznej dostawy. Od momentu powrotu towaru do Sprzedającego może być on odebrany przez Kupującego wyłącznie osobiście w siedzibie Sprzedającego lub pod adresem nadawcy przesyłki.

  • Kartą płatniczą (opcja dostępna tylko w siedzibie firmy).

  • Przelewem bankowym dokonanym przed odbiorem towaru.

  • Przelewem bankowym z odroczonym terminem płatności wg ustalonych indywidualnie ze Sprzedającym terminów płatności oraz warunków, które Kupujący ma spełnić, aby otrzymać możliwość płatności odroczonej.

 2. Transakcje z odroczonym terminem płatności mogą, wedle wyboru Sprzedającego, podlegać ubezpieczeniu w firmie ubezpieczeniowej. W zależności od wysokości limitu kredytowego, Sprzedający może zażądać od Kupującego dodatkowych dokumentów finansowych potrzebnych do ubezpieczenia płatności. Brak tych dokumentów lub brak potwierdzenia odpowiedniej zdolności kredytowej, skutkować będzie obniżeniem limitu kredytowego lub odmową zgody na transakcję z odroczonym terminem płatności. ANG Wentylacja nie ma możliwości ingerowania w niezależną ocenę zdolności kredytowej, wystawioną przez firmę ubezpieczeniową.

 3. Warunkiem uzyskania zgody Sprzedającego na zapłatę za towar przelewem bankowym z odroczonym terminem płatności jest wcześniejsze zawarcie przez Kupującego ze Sprzedającym przynajmniej dwóch umów sprzedaży opiewających na minimalną kwotę 200 zł każda, przy których zapłata nastąpiła w formie innej niż z odroczonym terminem płatności.

 4. ANG Wentylacja zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany formy płatności oraz zmniejszenia limitu kredytowego w przypadku zalegania przez Kupującego z należnościami względem Sprzedającego z tytułu innych umów sprzedaży lub otrzymania od ubezpieczyciela informacji o braku lub obniżeniu zdolności kredytowej Kupującego. W pozostałych przypadkach zmiana formy płatności po zawarciu umowy sprzedaży może nastąpić tylko za zgodą obu stron.

 5. Kupujący, dokonując zakupu towarów wyprodukowanych przez ANG Wentylacja, towarów sprowadzanych na wyłączne życzenie Kupującego lub towarów, które w chwili zawierania umowy nie są dostępne w magazynie Sprzedającego, zobowiązany jest wpłacić ANG Wentylacja zaliczkę w umówionej wcześniej wysokości i terminie. W przypadku odstąpienia przez Sprzedającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Kupującego, Kupujący zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości umówionej kwoty zaliczki. Jeżeli strony pomimo zajścia po temu warunków wskazanych powyżej nie przewidziały konieczności zapłaty zaliczki, kara umowna równa jest 50 % wartości netto towaru, którego dotyczyło odstąpienie.

 6. W przypadku opóźnienia w zapłacie przez Kupującego za nabyty towar odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania obejmuje wszelkie koszty poniesione przez Sprzedawcę w celu dochodzenia przez niego zapłaty za odebrany przez Kupującego towar, w tym koszty obsługi prawnej i egzekucji w pełnej wysokości poniesionej przez Sprzedającego.

 7. W braku odmiennych ustaleń Kupujący jest zobowiązany do zapłaty zaliczki i pozostałej należności za zakupiony towar w terminach wskazanych przez Sprzedającego na fakturze VAT.

 8. Brak terminowej wpłaty zaliczki przez Kupującego przy transakcjach, w których jest ona wymagana spowoduje wydłużenie czasu realizacji zamówienia o okres opóźnienia w zapłacie zaliczki.

 1. DOSTAWA I ODBIÓR TOWARU

 1. Zakupiony towar wydawany jest Kupującemu z magazynu mieszczącego się w siedzibie firmy ANG Wentylacja przy ul. Częstochowskiej 26 w Modlnicy lub w innym oddziale ANG Wentylacja.

 2. Z dniem upływu terminu realizacji zamówienia lub poinformowania Kupującego o możliwości odbioru towaru ANG Wentylacja wystawia dokument potwierdzenia odbioru (WZ) oraz pozostawia towar w magazynie do dyspozycji Kupującego, który nabywa prawa do rozporządzania towarem jak właściciel.

 3. Warunkiem wydania towaru z magazynu jest podpisanie przez Kupującego w sposób czytelny dokumentu WZ. W przypadku odbioru towaru przez osobę trzecią musi ona posiadać upoważnienie od Kupującego do odbioru towaru. Brak legitymowania się upoważnieniem jest równoznaczne z uzasadnioną odmową Sprzedającego wydania zamówionego towaru z winy Kupującego.

 4. Kupujący zobowiązany jest odebrać zakupiony towar najpóźniej w terminie 14 dni licząc od dnia oznaczonego w umowie jako termin realizacji zamówienia, a w przypadku, gdy Sprzedający poinformował Kupującego o możliwości odbioru towaru, licząc od dnia dostarczenia tej informacji Kupującemu.

 5. W przypadku zwłoki Kupującego w odbiorze zakupionego towaru Kupujący zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 0,2% wartości towaru netto za każdy dzień zwłoki w odbiorze towaru, nie mniej jednak niż 10 złotych netto dziennie. Jeżeli zwłoka w odbiorze towaru przekroczy 12 miesięcy, a Sprzedający wezwał po upływie tego okresu Kupującego do odbioru, wyznaczając przy tym dodatkowy siedmiodniowy termin, towar uznaje się za porzucony.

 6. Przy odbiorze własnym przez Kupującego produktów z magazynów ANG Wentylacja Sp. z o.o., Kupujący zobowiązany jest dokonać sprawdzenia ilości i zgodności wydawanych towarów z treścią umowy sprzedaży i dokumentem WZ. Podpisane przez Kupującego dokumentu WZ oznacza potwierdzenie zgodności ilości i jakości odebranych produktów z umową sprzedaży. Późniejsze reklamacje w tym zakresie, poza wadami ukrytymi, nie będą uwzględnianie.

 7. ANG Wentylacja Sp. z o.o. nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego transportu lub uszkodzeń mechanicznych powstałych po odbiorze własnym towaru i podpisaniu dokumentu WZ przez Kupującego.

 8. ANG Wentylacja na życzenie Kupującego może skalkulować w cenie zakupu towaru jego dostarczenie za pośrednictwem firmy transportowej do Kupującego lub innego miejsca wskazanego przez Kupującego. Transakcja zakupu towaru wraz z transportem musi zostać na etapie zamówienia indywidualnie uzgodniona przez strony.

 9. W przypadku wysyłki towarów firmą transportową Kupujący powinien dokonać sprawdzenia ilości i zgodności towarów ze złożonym przez siebie zamówieniem w momencie dostarczenia produktów do miejsca przeznaczenia. W przypadku niezgodności z zamówieniem dostarczonego towaru lub uszkodzenia otrzymanej przesyłki Kupujący zobowiązany jest do spisania w tym zakresie, w obecności osoby dostarczającej, protokołu rozbieżności lub/i uszkodzenia przesyłki, a także wykonania dokumentacji fotograficznej, pod rygorem odmowy uwzględniania późniejszej reklamacji przez Sprzedającego w tym zakresie. Spisany protokół Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie przesłać do Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 1. RĘKOJMIA I TRYB REKLAMACJI

 1. ANG Wentylacja udziela Kupującemu rękojmi za wady zakupionego towaru z modyfikacjami odpowiedzialności Sprzedającego opisanymi poniżej. Roszczenia i uprawnienia do odstąpienia od umowy i obniżenia ceny z tytułu rękojmi mogą być realizowane najwcześniej po wypełnieniu procedury reklamacyjnej opisanej poniżej w ust. 5.2 do 5.6.

 2. Rękojmia dotyczy wyłącznie odpowiedzialności za wady ukryte zakupionego towaru. W związku z tym nie obejmuje ona wad, o których istnieniu Kupujący wiedział lub mógł się dowiedzieć przy odbiorze towaru, a także wad wynikających ze złego składowania, transportowania, przechowywania, czy też nieprawidłowego użytkowania produktów.

 3. Reklamacje przyjmowane są wyłącznie na podpisanym przez Kupującego formularzu Reklamacyjno - Serwisowym dostępnym w siedzibie Sprzedającego lub na stronie internetowej www.ang.com.pl. Reklamacja musi zawierać, oprócz opisu zgłaszanej wady, wskazanie rodzaju i ilości reklamowanego towaru, numer dokumentu, który opisuje dostawę tj. numer faktury VAT i dokumentu WZ, jeśli był wydany.

 4. Towary objęte reklamacją powinny być dostarczone przez Kupującego czyste na adres siedziby ANG Wentylacja lub oddziału, w którym były zakupione. Koszty związane dostarczeniem i późniejszym odbiorem od ANG Wentylacja reklamowanego urządzenia pokrywa Kupujący. ANG Wentylacja nie pokrywa kosztów demontażu i późniejszego montażu urządzeń.

 5. Sprzedający ustosunkuje się do złożonej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od jej zgłoszenia, informując jednocześnie Kupującego o uwzględnieniu reklamacji i dalszym trybie jej załatwienia lub o przyczynach odmowy uznania reklamacji. Uwzględnienie reklamacji oznacza zobowiązanie do naprawy towaru lub wymiany na nowy, według wyboru Sprzedającego i w terminie przez niego wskazanym.

 6. Po rozpatrzeniu reklamacji Kupujący zobowiązuje się do osobistego odbioru towaru z siedziby ANG Wentylacja lub oddziału, w którym reklamacja była przyjęta, przy czym powinien tego dokonać w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym otrzymał od Sprzedającego informację o możliwości dokonania odbioru. W przypadku zwłoki Kupującego w odbiorze reklamowanego towaru Kupujący zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 0,2% wartości towaru netto za każdy dzień zwłoki w odbiorze towaru, nie mniej jednak niż 10 złotych netto dziennie. Jeżeli zwłoka w odbiorze towaru przekroczy 12 miesięcy, a Sprzedający wezwał po upływie tego okresu Kupującego do odbioru, wyznaczając przy tym dodatkowy siedmiodniowy termin, towar uznaje się za porzucony.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. W przypadku braku odmiennych uregulowań wszystkie oświadczenia, informacje przesyłane przez strony transakcji powinny być dokonywane w formie dokumentowej.

  2. Każda z kar umownych zastrzeżona w OWS może być dochodzona łącznie z innymi karami umownymi zastrzeżonymi w niniejszej regulacji, także w sytuacji odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron. Sprzedający może dochodzić na zasadach ogólnych zapłaty odszkodowania przewyższającego zastrzeżoną karę umowną.

  3. Do spraw nieuregulowanych przez OWS zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego.