Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne warunki sprzedaży w ANG Wentylacja Sp. z o.o.

1.    WSTĘPNE INFORMACJE
1.1.    Ogólne warunki sprzedaży „OWS” regulują zasady sprzedaży towarów przez ANG Wentylacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Modlnicy pod adresem: ul. Częstochowska 26; 32-085 Modlnica, NIP: 677-21-97-856, KRS: 0000127687, Kapitał zakładowy: 75 000 zwaną dalej Sprzedającym.
1.2.    Kupującym w rozumieniu „OWS” jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, spółka prawa handlowego lub inny podmiot albo jednostka organizacyjna posiadający zdolność prawną, nabywający towary w ramach prowadzonej działalności.  
1.3.    Sprzedaż towarów przez ANG Wentylacja Sp. z o.o. jest realizowana na podstawie zamówień złożonych przez Kupującego.
1.4.    Dokonanie zamówienia przez Kupującego oznacza, iż zapoznał się on z OWS i akceptuje poniższe warunki realizacji zamówienia. Treść OWS jest dostępna na stronie internetowej www.ang.com.pl oraz w siedzibie  Sprzedającego.

2.    ZAMÓWIENIA
2.1     Kupujący zamawia u Sprzedającego towar zgodnie z zasadami określonymi w OWS przestrzegając nazewnictwa i symboliki asortymentu obowiązującego u Sprzedającego dostępnego na stronie internetowej www.ang.com.pl oraz w siedzibie  Sprzedającego, ewentualne błędy spowodowane niewłaściwym lub nieprecyzyjnym oznaczeniem obciążają Kupującego. 2.2     Kupujący składa zamówienie w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub osobiście w siedzibie firmy w Modlnicy przy ul. Częstochowskiej 26 lub innym oddziale Firmy. Kupujący powinien upewnić się, czy zamówienie przesłane za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej dotarło do ANG Wentylacja Sp. z o.o. w formie czytelnej. Zamówienia można również dokonać za pomocą sklepu internetowego www.ang.com.pl zgodnie z zasadami Regulaminu Sklepu Internetowego. 2.3    Kupujący chcąc uzyskać odpowiednie rabaty od cen katalogowych zawartych w cenniku zobowiązany jest podać w zamówieniu numer aktualnej oferty handlowej lub nazwę obecnie trwającej promocji. 2.4     Na żądanie Sprzedającego, Kupujący winien jest przesłać na adres ANG Wentylacja Sp. z o.o. kserokopie:  dokumentu rejestracyjnego działalności gospodarczej, NIP i REGON nie starszych jednak niż 3 miesiące.
2.5     Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji z chwilą jego zatwierdzenia przez Sprzedającego, co następuje w ciągu dwóch dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia od Kupującego, w wyjątkowych sytuacjach termin ten może ulec wydłużeniu. O przyjęciu zamówienia do realizacji Kupujący otrzyma powiadomienie od Sprzedającego w formie poczty elektronicznej lub telefonicznie w zależności od informacji kontaktowych podanych w zamówieniu przez Kupującego.
2.6     Brak potwierdzenia zamówienia do realizacji w terminie wskazanym w par. 2.5 przez Sprzedającego jest równoznaczne z odmową jego wykonania.  
2.7     Termin realizacji zamówienia przekazywany jest zamawiającemu telefonicznie lub pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Sprzedającego
2.8     Ceny znajdujące się w cenniku ANG Wentylacja Sp. z o.o są cenami netto nie uwzględniającymi podatku VAT. 2.9     Przyjęcie zamówienia do realizacji jest jednoznaczne z zawarciem umowy kupna – sprzedaży z Kupującym.
2.9     Kupujący, który chce anulować złożone zamówienie winien jest to zrobić w formie pisemnej w przeciągu 48 h od daty złożenia zamówienia pocztą elektroniczną na adres biuro@ang.com.pl.

3.    WARUNKI PŁATNOŚCI
3.1.    Towar pozostaje własnością Sprzedającego do chwili uregulowania pełnej ceny zakupu przez Kupującego.
3.2.    Kupujący dokonując zakupu może wybrać trzy formy płatności za towar:

•    Gotówką

•   Płatność w kasie firmy w chwili osobistego odbioru towaru w siedzibie firmy lub innym oddziale firmy ANG Wentylacja Sp. z o.o.

•   Za pobraniem, czyli płatność w chwili odbioru towaru przez Kupującego na wskazanym miejscu dostarczenia; dostawa towaru nastąpi pod wskazany uprzednio przez Kupującego adres przez firmę spedycyjną. W przypadku nie odebrania towaru wysłanego do Kupującego za pobraniem, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów nieskutecznej dostawy.

•    Kartą płatniczą (opcja dostępna tylko w siedzibie firmy)

•    Przelew przed odbiorem towaru.

•    Przelewem z odroczonym terminem płatności wg ustalonych indywidualnie terminów płatności oraz warunków, które Kupujący ma spełnić, aby otrzymać możliwość płatności odroczonej – przelew.

3.3.     Transakcje z odroczonym terminem płatności podlegają ubezpieczeniu w firmie ubezpieczeniowej. Płatność kupującego w formie przelewu wymaga uprzedniej zgody Sprzedającego. W zależności od wysokości limitu kredytowego, firma ubezpieczeniowa może prosić Kupującego o dodatkowe dokumenty finansowe potrzebne do ubezpieczenia płatności. Brak tych dokumentów lub brak potwierdzenia odpowiedniej zdolności kredytowej, skutkować będzie obniżeniem limitu kredytowego lub odmową zgody na transakcję z odroczonym terminem płatności. ANG Wentylacja Sp. z o.o. nie ma możliwości ingerowania w niezależną ocenę zdolności kredytowej, wystawioną przez firmę ubezpieczeniową.
3.4.    Kupujący, który dokonuje zamówień towaru w ANG Wentylacja Sp. z o.o. aby uzyskać zgodę Sprzedawcy  na zapłatę przelewem z odroczonym terminem płatności zobowiązany jest uprzednio wykazać się przynajmniej trzykrotną zapłatą Sprzedawcy za towar w formie gotówkowej. 3.5.    ANG Wentylacja Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany warunków płatności oraz zmniejszenia limitu kredytowego w przypadku zalegania Kupującego z należnościami lub otrzymania  od ubezpieczyciela informacji o braku lub obniżeniu zdolności kredytowej Kupującego.
3.6.    Kupujący zobowiązany jest wskazać wybraną przez siebie formę płatności w formularzu zamówienia.
3.7.    Kupujący dokonując zakupu towarów produkowanych przez ANG Wentylacja oraz sprowadzanych na wyłączne życzenie Kupującego zobowiązany jest wpłacić ANG Wentylacja Sp. z o.o. zaliczkę w wysokości uzgodnionej z ANG Wentylacja Sp. z o.o.. Zaliczka ta nie podlega zwrotowi w przypadku odstąpienia Kupującego od umowy lub konieczności odstąpienia od niej przez Sprzedającego z przyczyn leżących po stronie kupującego.  
3.8.    Kupujący jest zobowiązany do terminowego regulowania należności za towar wskazanego na Fakturze VAT oraz terminów wpłaty zaliczek uzgodnionych ze Sprzedającym.
3.9.    Brak terminowej wpłaty zaliczki przez Kupującego przy transakcjach, w których jest ona wymagana spowoduje wydłużenie czasu realizacji zamówienia o okres zwłoki w zapłacie zaliczki.  
3.10.     Klienci posiadający zgodę na płatność przelewem z odroczonym terminem płatności, zobowiązani są do dostarczania Sprzedającemu listy pracowników upoważnionych do dokonywania zakupów i odbioru towaru. Lista powinna zawierać imię i nazwisko pracownika wraz z numerem Dowodu Osobistego – umieszczenie osoby na takiej liście jest równoznaczne z umocowaniem go do dokonywania czynności prawnych ze Sprzedającym w imieniu Kupującego, które trwa do czasu cofnięcia upoważnienia w formie pisemnej. Transakcje z odroczonymi terminami płatności nie będą realizowane z osobami nieznajdującymi się na liście danego Kupującego.
3.11.     W przypadku zwłoki w zapłacie przez Kupującego zobowiązuje się on pokryć wszelkie koszty poniesione przez Sprzedawcę w celu dochodzenia przez niego zapłaty za odebrany przez Kupującego towar, w tym koszty obsługi prawnej i egzekucji w pełnej wysokości poniesionej przez Sprzedającego.
3.12.     W razie opóźnienia w zapłacie ceny, Kupujący zobowiązany jest do zapłaty bez wezwania odsetek ustawowych, chyba że sprzedający z nich zrezygnuje.

4.    ZAKUP TOWARU
4.1.    Zakup towaru przez Kupującego udokumentowany jest wystawioną przez Sprzedającego Fakturą VAT oraz dokumentem WZ podpisywanym przez Kupującego w chwili odbioru towaru.
4.2.    Przy zakupie towaru Kupujący zobowiązany jest do podania pełnych danych potrzebnych do wystawienia Faktury VAT.
4.3.    W przypadku, gdy Kupujący odbiera towar osobiście w siedzibie firmy lub jej oddziale ewentualnie w miejscu wskazanej przez siebie dostawy zobowiązany jest do podpisu kopii i odbioru oryginału dokumentu dostawy.

5.    DOSTAWA I ODBIÓR TOWARU
5.1.    Zakupiony towar wydawany jest Kupującemu z magazynu mieszczącego się w siedzibie firmy ANG Wentylacja przy ul. Częstochowskiej 26 w Modlnicy lub w innym oddziale Firmy.
5.2.    Dowodem upoważniającym do wydania towaru z magazynu jest czytelne podpisanie dokumentu WZ przez Kupującego, na podstawie którego wydawany jest towar. W przypadku odbioru towaru przez osobę trzecią musi ona posiadać pisemne upoważnienie od Kupującego do odbioru towaru i podpisywania dokumentów w imieniu Kupującego. Brak legitymowania się pisemnym upoważnieniem jest równoznaczne z uzasadnioną odmową Sprzedającego wydania zamówionego towaru z winy Kupującego. 5.3.    Przechowywanie towaru zamówionego i nie odebranego przez Kupującego powyżej 14 dni od dnia wyznaczonego przez Sprzedającego w informacji o terminie realizacji podanej Kupującemu - jest płatne. Po przekroczeniu tego terminu zostaje naliczona opłata za składowanie. Ustala się ją na kwotę 0,1% wartości towaru netto za każdy dzień składowania, nie mniej jednak niż 20 złotych netto dziennie. Po upływie 90 dni od terminu realizacji, gdy towar nie zostanie odebrany przez Kupującego, umowa zostaje rozwiązana z winy Kupującego, a towar pozostaje własnością Sprzedającego, z jednoczesnym obowiązkiem Kupującego zapłaty na rzecz Sprzedającego kary umownej w wysokości ceny zakupu za nieodebrany towar. Na wyraźne życzenie Kupującego istnieje możliwość zawarcia ze Sprzedającym odrębnej umowy odpłatnego przechowania towaru celem uniknięcia skutku rozwiązania umowy. 5.4.    ANG Wentylacja, może na wyraźne życzenie Kupującego skalkulować w cenie zakupu towaru jego dostarczenie za pośrednictwem własnego transportu do Kupującego. Transakcja zakupu towaru wraz z transportem własnym Sprzedającego musi zostać na etapie zamówienia indywidualnie uzgodniona przez strony.
5.5.    Przy odbiorze własnym przez Kupującego produktów z magazynów ANG Wentylacja Sp. z o.o., Kupujący zobowiązany jest dokonać sprawdzenia ilości i zgodności wydawanych towarów z dokonanym przez niego zamówieniem i wystawionym dokumentem magazynowym WZ. Podpisane przez Kupującego dokumentu WZ oznacza potwierdzenie zgodności ilości i jakości odebranych produktów ze złożonym zamówieniem. Późniejsze reklamacje w tym zakresie nie będą uwzględnianie.
5.6.    ANG Wentylacja Sp. z o.o. nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego transportu lub uszkodzeń mechanicznych powstałych po odbiorze własnym towaru i podpisaniu dokumentu WZ przez Kupującego. Reklamacje w tym zakresie nie będą uwzględniane. 5.7.    W przypadku wysyłki towarów firmą spedycyjną Kupujący powinien dokonać sprawdzenia ilości i zgodności towarów ze złożonym przez siebie zamówieniem w momencie dostarczenia produktów przez kuriera. W przypadku niezgodności z zamówieniem dostarczonego towaru lub uszkodzenia otrzymanej przesyłki Kupujący zobowiązany jest do spisania w tym zakresie w obecności kuriera protokołu rozbieżności lub/i uszkodzenia przesyłki, pod rygorem odmowy uwzględniania późniejszej reklamacji przez Sprzedającego w tym zakresie.  Spisany protokół Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie przesłać do Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6.    GWARANCJE I TRYB REKLAMACJI
6.1.    ANG Wentylacja Sp. z o.o. udziela Kupującemu rękojmi za wady fizyczne produktu na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego 6.2.    Rękojmia za wady dotyczy wad ukrytych zakupionych produktów, nie obejmuje natomiast wad, które wynikają z powodu złego składowania, transportowania, przechowywania, czy też nieprawidłowego użytkowania produktów. 6.3.    Reklamacje w powyższym zakresie przyjmowane są w formie pisemnej. Reklamacja musi zawierać wskazanie rodzaju i ilości reklamowanego towaru, numeru dokumentu, który opisuje dostawę tj. numer Faktury VAT i dokumentu WZ, jeśli był wydany. Zgłoszenia przyjmowane są na formularzu Reklamacyjno - Serwisowym dostępnym w siedzibie Sprzedającego lub na stronie internetowej www.ang.com.pl.
6.4.    Urządzenia, które są reklamowane winny być czyste i dostarczone na adres siedziby firmy ANG Wentylacja Sp. z o.o. Koszty związane z transportem dostarczenia i odbioru od ANG Wentylacja Sp. z o.o. reklamowanego urządzenia pokrywa Kupujący. ANG Wentylacja Sp. z o.o. nie pokrywa kosztów demontażu urządzeń.
6.5.    Sprzedający ustosunkuje się do złożonej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od jej zgłoszenia w formie pisemnej, w której poinformuje Kupującego o uwzględnieniu reklamacji, dalszym trybie jej załatwienia lub o przyczynach odmowy uznania reklamacji.
6.6.    Kupujący powinien wskazać formę, w jakiej chce odebrać towar po naprawie – osobiście lub wysyłkowo. 6.7.    Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedającego o terminie, w którym reklamowany towar będzie do odbioru. W przypadku braku odebrania przez Kupującego towaru w ciągu 30 dni od dnia wskazanego przez Sprzedającego, towar uznaje się za porzucony przez Kupującego i staje się on własnością Sprzedawcy.

7.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.9    Do spraw nieuregulowanych przez OWS zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego.
7.10     Sprzedający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do niniejszych OWS w przypadku zaistnienia uzasadnionych potrzeb.
7.11     Wprowadzone do OWS zmiany wchodzą z dniem ich opublikowania na stronie internetowej Sprzedającego www.ang.com.pl. oraz z dniem jej ogłoszenia w siedzibie Sprzedającego poprzez wywieszenie w dostępnym dla Kupujących miejscu.